วันอาทิตย์ที่   26   กันยายน   พ.ศ. 2564

โครงการ MU Grad Quality Assurance บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล


โครงการ   MU Grad Quality Assurance บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล

โครงการ   MU Grad Quality Assurance บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล

วันที่ 15 มีนาคม 2561 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการ '' MU Grad Quality Assurance บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล'' ณ ห้อง COM-LAB 2 ชั้น 3 อาคารธนากร อ้วนอ่อน คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ เพื่อนำเสนอข้อมูล ด้านการจัดการระบบสารสนเทศ เพื่องานบัณฑิตศึกษา ที่มีความเกี่ยวข้องกับการพัฒนาหลักสูตร โดยมีคณะผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุเทพ ไวยครุฑธา รองคณบดีฝ่ายวิจัยองค์กรและนวัตกรรมการศึกษา รองศาสตราจารย์ ดร.สุณีย์ กัลยะจิตร รองคณบดีฝ่ายบริหาร อาจารย์ ดร. นภดล วณิชวรนันท์ รองคณบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุณยฤทธิ์ ปัญญาภิญโญผล รองคณบดีฝ่ายภารกิจพิเศษ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.รัตนวัฒน์ ไชยรัตน์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้เกียรติกล่าวต้อนรับ ภายในโครงการจัดให้มีการนำเสนอข้อมูลด้านการจัดการระบบสารสนเทศ เพื่องานบัณฑิตศึกษาที่มีความเกี่ยวข้องกับการพัฒนาหลักสูตร โดยมีประเด็นนำเสนอดังนี้

- ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับประธานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา โดย อาจารย์ ดร.นภดล วณิชรนันท์ รองคณบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ และบุคคลกรงานระบบสารสนเทศและการจัดการฐานข้อมูล
- ทุนระดับบัณฑิตศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุณยฤทธิ์ ปัญญาภิญโญผล รองคณบดีฝ่ายภารกิจพิเศษ และ ดร.สุภาพร จตุรภัทร หัวหน้างานกิจการนักศึกษา
- ระบบพัฒนาหลักสูตรตามกรอบ AUN – QA โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุเทพ ไวยครุฑธา รองคณบดีฝ่ายวิจัยองค์กรและนวัตกรรมการศึกษา

หลังจากนั้นผู้เข้าร่วมโครงการได้ซักถามและแนะนำข้อเสนอต่างๆเพื่อให้เกิดแนวทางในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ให้มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับการดำเนินงาน และมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น

โครงการ   MU Grad Quality Assurance บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล

โครงการ   MU Grad Quality Assurance บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล