วันอาทิตย์ที่   26   กันยายน   พ.ศ. 2564

โครงการปฏิบัติธรรม การพัฒนาจิตเพื่อชีวิตที่สมดุล ปีการศึกษา 2560


โครงการปฏิบัติธรรม  การพัฒนาจิตเพื่อชีวิตที่สมดุล ปีการศึกษา 2560

โครงการปฏิบัติธรรม  การพัฒนาจิตเพื่อชีวิตที่สมดุล ปีการศึกษา 2560

วันที่ 10 – 12 มีนาคม 2561 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการ "การพัฒนาจิตเพื่อชีวิตที่สมดุล" ประจำปีการศึกษา 2560 ณ ธรรมสถานบ้านโพธิ์ทอง วัดพระธาตุโพธิ์ทอง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี เพื่อฝกจิตภาวนา ตามหลักพระพุทธศาสนา ผ่อนคลายกาย และจิตใจที่เกิดจากความเครียด เพื่อก่อให้เกิดทัศนคติที่ดีในการอยู่ในสังคม และพัฒนาจิตเพื่อชีวิตที่สมดุล โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมศรี ดาวฉาย อาจารย์ที่ปรึกษาสภาและองค์การนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ภายในโครงการจัดให้มีกิจกรรมการสมาทานศีล 8 ถวายเครื่องสักการะ ฟังธรรมะ ปฏิบัติสมาธิวิปัสสนาภาวนา มีช่วงปุจฉา วิสัชนา ทำวัตรเช้า ทำวัตรเย็น สวดมนต์เจริญภาวนา แผ่เมตตา โดยมี พระอาจารย์ อุทัย อุทโย เป็นพระอาจารย์ ผู้ควบคุมดูแลระหว่างทำกิจกรรม ซึ่งมีคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

โครงการปฏิบัติธรรม  การพัฒนาจิตเพื่อชีวิตที่สมดุล ปีการศึกษา 2560

โครงการปฏิบัติธรรม  การพัฒนาจิตเพื่อชีวิตที่สมดุล ปีการศึกษา 2560