วันพฤหัสบดีที่   23   กันยายน   พ.ศ. 2564

On-site Interview and Active Recruitment 2018 @Prama Sanur Beach Bali Hotel, Indonesia


On-site Interview and Active Recruitment 2018 @Prama Sanur Beach Bali Hotel, Indonesia

On-site Interview and Active Recruitment 2018 @Prama Sanur Beach Bali Hotel, Indonesia

9 มีนาคม 2561 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล จัด On-site Interview and Active Recruitment 2018 ณ Prama Sanur Beach Bali Hotel ประเทศอินโดนีเซีย โดยมี ผู้บริหาร คณาจารย์ หลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา จากคณะและสถาบัน มหาวิทยาลัยมหิดล ได้แก่ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี คณะสาธารณสุขศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าร่วมในครั้งนี้

On-site Interview and Active Recruitment 2018 @Prama Sanur Beach Bali Hotel, Indonesia

On-site Interview and Active Recruitment 2018 @Prama Sanur Beach Bali Hotel, Indonesia