วันจันทร์ที่   27   กันยายน   พ.ศ. 2564

On-site Interview and Active Recruitment 2018 @JW Marriott Hotel Medan, Indonesia


On-site Interview and Active Recruitment 2018 @JW Marriott Hotel Medan, Indonesia

On-site Interview and Active Recruitment 2018 @JW Marriott Hotel Medan, Indonesia

7 มีนาคม 2561 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล จัด On-site Interview and Active Recruitment 2018 ณ JW Marriott Hotel Medan ประเทศอินโดนีเซีย โดยมี ผู้บริหาร คณาจารย์ หลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา จากคณะและสถาบัน มหาวิทยาลัยมหิดล ได้แก่ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี คณะสาธารณสุขศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ สถาบันโภชนาการ เข้าร่วมในครั้งนี้

On-site Interview and Active Recruitment 2018 @JW Marriott Hotel Medan, Indonesia

On-site Interview and Active Recruitment 2018 @JW Marriott Hotel Medan, Indonesia