วันจันทร์ที่   27   กันยายน   พ.ศ. 2564

On-site Interview and Active Recruitment 2018 @Ciputra Hotel Jakarta, Indonesia


On-site Interview and Active Recruitment 2018 @Ciputra Hotel Jakarta, Indonesia

On-site Interview and Active Recruitment 2018 @Ciputra Hotel Jakarta, Indonesia

5 มีนาคม 2561 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล จัด On-site Interview and Active Recruitment 2018 ณ กรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย โดยมี ผู้บริหาร คณาจารย์ หลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา จากคณะและสถาบัน มหาวิทยาลัยมหิดล ได้แก่ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี คณะเภสัชศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะเทคนิคการแพทย์ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ สถาบันโภชนาการ สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ และสถาบันวิจัยประชากรและสังคม เข้าร่วมเดินทางในครั้งนี้

On-site Interview and Active Recruitment 2018 @Ciputra Hotel Jakarta, Indonesia

On-site Interview and Active Recruitment 2018 @Ciputra Hotel Jakarta, Indonesia