วันอังคารที่   30   พฤษภาคม   พ.ศ. 2566

โครงการ เมล็ดพันธุ์รุ่นใหม่ 2561


โครงการ เมล็ดพันธุ์รุ่นใหม่ 2561

โครงการ เมล็ดพันธุ์รุ่นใหม่ 2561

วันที่ 4 มีนาคม 2561 สภานักศึกษาและองค์การนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการ เมล็ดพันธุ์รุ่นใหม่ 2561 ณ อาคารบรรยายรวม L2 ห้อง 101 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา เพื่อให้นักศึกษาบัณฑิตศึกษา เข้าใจบทบาทของคณะกรรมาธิการสภานักศึกษาและคณะกรรมการองค์การนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล และเพื่อสร้างเครือข่ายนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพ.สรชัย ศรีสุมะ รองคณบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนักศึกษา ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน ต่อด้วยการบรรยายและแนะนำกิจกรรม หัวข้อ"ลักษณะนิสัยแบบเราเหมาะกับงานตำแหน่งไหนนะ" โดย ทีมของสภานักศึกษาและองค์การนักศึกษา จากนั้นนักศึกษาได้เข้าร่วมกิจกรรม หัวข้อ "น้องอยากรู้พี่ตอบให้" เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและทัศนคติซึ่งกันและกัน โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก

โครงการ เมล็ดพันธุ์รุ่นใหม่ 2561

โครงการ เมล็ดพันธุ์รุ่นใหม่ 2561