วันอาทิตย์ที่   26   กันยายน   พ.ศ. 2564

โครงการ “Multimedia Creation” ประจำปีการศึกษา 2560


โครงการ “Multimedia Creation” ประจำปีการศึกษา 2560

โครงการ “Multimedia Creation” ประจำปีการศึกษา 2560

บัณฑิตวิทยาลัย โดย องค์การนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการ "Multimedia Creation" ประจำปีการศึกษา 2560 เมื่อวันเสาร์ ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้อง Mini theater อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ภายใต้ Soft Skills ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Skills) ในโครงการมีการบรรยายให้ความรู้ และทำกิจกรรม Workshop ในหัวข้อ "Creative creation idea" โดยวิทยากร อาจารย์นิโลบล วงศ์ภัทรนนท์ อาจารย์ประจำคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ และในหัวข้อ "Multimedia production" โดยวิทยากร คุณนพวรรธน์ อภิภัสร์เดชากุล ผู้ช่วยผู้อำนวยการสายงานด้านผลิตรายการ IPM TV และคุณสมาพร กิจเจริญยิ่ง ทีมตัดต่อ IPM TV โดยนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ ได้ร่วมกันสร้างสรรค์และนำเสนอผลงานที่ได้จากการเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ เพื่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ในการผลิต และนำเสนอสื่อได้อย่างหลากหลาย และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

โครงการ “Multimedia Creation” ประจำปีการศึกษา 2560

โครงการ “Multimedia Creation” ประจำปีการศึกษา 2560