วันอาทิตย์ที่   26   กันยายน   พ.ศ. 2564

โครงการ Cultural Trip: University Outing สะดิ้งใกล้มอ9


โครงการ Cultural Trip: University Outing สะดิ้งใกล้มอ9

โครงการ Cultural Trip: University Outing สะดิ้งใกล้มอ9

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2561 องค์การนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2560 และ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการ Cultural Trip : University Outing สะดิ้งใกล้มอ ณ จังหวัดนครปฐม ภายใต้ Soft Skills ทักษะด้านภาษาและการสื่อสาร (Communication and Language) เพื่อเปิดโอกาสและส่งเสริมให้นักศึกษาต่างชาติ ได้เรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมไทย และเข้าใจวิถีการดำเนินชีวิตในสังคมชนบท และเพื่อเชื่อมโยงกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษาต่างชาติจากประเทศอื่นๆ นักศึกษาไทย คณาจารย์ และบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย ในโครงการจัดให้มีกิจกรรมการเรียนรู้แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร ณ คลองมหาสวัสดิ์ เช่น การเรียนรู้การทำนาบัว การเรียนรู้วิถีชีวิตอาชีพกลุ่มแม่บ้านเกษตรมหาสวัสดิ์ ณ บ้านศาลาดิน ชมสวนเกษตรแบบผสมผสาน และเรียนรู้การแปรรูปจากผลิตภัณฑ์ผลฝักข้าว ต่อด้วยการชมสาธิตการเพาะและชมแปลงดอกกล้วยไม้ ณ Air Orchids Supermarket อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม มีนักศึกษาทั้งชาวไทยและต่างชาติให้ความสนใจ เข้ารวมโครงการเป็นจำนวนมาก

โครงการ Cultural Trip: University Outing สะดิ้งใกล้มอ9

โครงการ Cultural Trip: University Outing สะดิ้งใกล้มอ9