วันจันทร์ที่   27   กันยายน   พ.ศ. 2564

อบรม การวิจัยทางการศึกษาและการวิจัยสถาบัน


การวิจัยทางการศึกษาและการวิจัยสถาบัน

การวิจัยทางการศึกษาและการวิจัยสถาบัน

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล จัดอบรม เชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวิจัยทางการศึกษาและการวิจัยสถาบัน ณ ห้องประชุม 408 ชั้น 4 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดยมี ศ. ดร. พญ. พัชรีย์ เลิศฤทธิ์ คณบดีกล่าวเปิดการอบรม และ ศ.ดร. สุวิมล ว่องวานิช คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ซึ่งการจัดอบรมครั้งนี้ เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย ให้มีความรู้ ทักษะและประสบการณ์ในการพัฒนางานประจำให้เป็นงานวิจัย และผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากงานวิจัย สามารถนำไปประกอบการตัดสินใจ วางแผนการดำเนินงานและแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในองค์กรได้ และผลงานวิจัยทางวิชาการสามารถนำไปใช้ในการขอรับการประเมินเพื่อความก้าวหน้าในวิชาชีพของบุคลากร การจัดอบรมครั้งนี้จึงจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อทั้งตัวบุคลากรเอง และบัณฑิตวิทยาลัยด้วย"

การวิจัยทางการศึกษาและการวิจัยสถาบัน

การวิจัยทางการศึกษาและการวิจัยสถาบัน