วันจันทร์ที่   27   กันยายน   พ.ศ. 2564

บัณฑิตพบมิตรใหม่ 1 Day At Mahidol


1 Day At Mahidol

1 Day At Mahidol

วันที่ 2 กันยายน 2560 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล โดยสภานักศึกษา และองค์การนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย จัดกิจกรรมบัณฑิตพบมิตรใหม่ 1 Day At Mahidol ณ ห้องประชุม 322 อาคารศูนย์การเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ภายใต้กิจกรรม Soft Skills : ทักษะด้านภาษาและการสื่อสาร (Communication and Language Skills) เพื่อให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รู้จักและรับทราบข้อมูลด้านต่างๆ เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยมหิดล และเพื่อส่งเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษาไทย นักศึกษาต่างชาติผ่านกิจกรรมและวัฒนธรรมอันดีงามของไทย โดยมี ศ. ดร.พญ. พัชรีย์ เลิศฤทธิ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน พร้อมด้วย ผศ. ดร. จงดี โตอิ้ม คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ และ ผศ.ดร.วัจนันท์ มัตติทานนท์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ อาจารย์ที่ปรึกษาด้านกิจกรรมนักศึกษา และบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัยให้เกียรติเข้าร่วมกิจกรรม กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย กิจกรรมสานสัมพันธ์ เกมนันทนาการ กิจกรรมแฟนพันธ์แท้มหิดล และพิธีบายศรีสู่ขวัญ มีนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติเข้าร่วมกิจกรรม 337 คน บรรยากาศภายในงานเป็นไปด้วยความความรัก ความอบอุ่น

1 Day At Mahidol

1 Day At Mahidol