วันพฤหัสบดีที่   24   มิถุนายน   พ.ศ. 2564

งานปฐมนิเทศนักศึกษาต่างชาติ ประจำปีการศึกษา 2560


ปฐมนิเทศนักศึกษาต่างชาติ

ปฐมนิเทศนักศึกษาต่างชาติ

วันที่ 2 กันยายน 2560 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานปฐมนิเทศนักศึกษาต่างชาติ ประจำปีการศึกษา 2560 ณ ห้องประชุม 322 อาคารศูนย์การเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา เพื่อต้อนรับนักศึกษาใหม่ชาวต่างชาติ พร้อมแนะนำการให้บริการด้านต่าง ๆ ของบัณฑิตวิทยาลัย โดยมี ศ. ดร.พญ. พัชรีย์ เลิศฤทธิ์ กล่าวรายงาน รศ. นพ. ปรีชา สุนทรานันท์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวต้อนรับและกล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษาใหม่ กิจกรรมที่สำคัญภายในประกอบด้วย # การแนะนำคณะผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัย โดย ศ. ดร.พญ. พัชรีย์ เลิศฤทธิ์

# การขับร้องประสานเสียง เพลงเทิดพระนามมหาวิทยาลัยมหิดล เพลงกันภัย โดยนักร้องประสานเสียง วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล
# การแนะนำระบบสารสนเทศบัณฑิตวิทยาลัย โดย Dr. Aung Win Tun ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
# การแนะนำข้อปฏิบัติด้านการศึกษา การทำวิทยานิพนธ์ และการพัฒนาภาษาอังกฤษ โดย รศ. ดร.
วราภรณ์ อัครปทุมวงศ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
# การแนะนำสวัสดิการ สิทธิประโยชน์ และกิจกรรม Soft Skills สำหรับนักศึกษา โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เรืออากาศโท ทพ.ชัชชัย คุณาวิศรุต รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และต่อด้วยการเติมสีสันให้ชีวิต ด้วยกิจกรรมนักศึกษา โดยสภานักศึกษา/องค์การนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งครั้งนี้มีผู้บริหาร คณาจารย์จากส่วนงานต่าง ๆ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้เกียรติเข้าร่วมต้อนรับ และมีนักศึกษาต่างชาติระดับบัณฑิตศึกษาใหม่จำนวน 170 คน เข้าร่วมกิจกรรม

ปฐมนิเทศนักศึกษาต่างชาติ

ปฐมนิเทศนักศึกษาต่างชาติ