วันจันทร์ที่   27   กันยายน   พ.ศ. 2564

อบรม “การวัดผลการปฏิบัติงานองค์กร”


การวัดผลการปฏิบัติงานองค์กร

การวัดผลการปฏิบัติงานองค์กร

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 บัณฑิตวิทยาลัย ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การวัดผลการปฏิบัติงานองค์กร" ณ ห้องประชุม 408 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อให้บุคลากรได้ทราบความหมาย ความสำคัญของการวัดผลการปฏิบัติขององค์กร การกำหนดค่าตัวชี้วัดความสำเร็จ การตั้งค่าเป้าหมาย และสามารถเก็บข้อมูลและรายงานผลลัพธ์การปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง วิทยากรบรรยาย ได้รับเกียรติจาก รศ. ดร. นภดล ร่มโพธิ์ รักษาการแทนในตำแหน่งรองอธิการฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ รศ.ดร.สุณีย์ กัลยะจิตร รองคณบดีฝ่ายบริหาร ให้เกียรติประธานกล่าวเปิดการอบรม บุคลากรบัณฑิตวิทยาลัยให้ความสนใจเข้ารับการอบรมจำนวนมาก

การวัดผลการปฏิบัติงานองค์กร

การวัดผลการปฏิบัติงานองค์กร