วันอาทิตย์ที่   26   กันยายน   พ.ศ. 2564

โครงการสัมมนาบุคลากร บัณฑิตวิทยาลัย 2560 # สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม


โครงการสัมมนาบุคลากร

โครงการสัมมนาบุคลากร

วันที่ 23 - 25 พฤศจิกายน 2560 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการสัมมนาบุคลากร บัณฑิตวิทยาลัย 2560 หัวข้อ "เสริมสร้างประสบการณ์ พัฒนาศักยภาพด้านภาษาสู่ประชาคมอาเซียน" ณ นครโฮจิมินห์ – ฟานเทียด (มุยเน่) สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรบัณฑิตวิทยาลัยได้เพิ่มพูนทักษะ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ วัฒนธรรม ประเพณี ภาษา และเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ ของประเทศเพื่อนบ้านในประเทศอาเซียน ส่งเสริมให้บุคลากร ได้มีโอกาสพัฒนาสมรรถนะตนเองในด้านการสื่อสารภาษาต่างประเทศ ตามโครงการพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศของบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย โดยมี ศ. ดร. พญ. พัชรีย์ เลิศฤทธิ์ คณบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัยเข้าร่วมโครงการฯ

โครงการสัมมนาบุคลากร

โครงการสัมมนาบุคลากร