วันจันทร์ที่   27   กันยายน   พ.ศ. 2564

อบรม HOW TO PRESENT LIKE A PROFESSIONAL


HOW TO PRESENT LIKE A PROFESSIONAL

HOW TO PRESENT LIKE A PROFESSIONAL

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 บัณฑิตวิทยาลัย จัดอบรม " HOW TO PRESENT LIKE A PROFESSIONAL" (บรรยายภาษาอังกฤษ) ภายใต้ทักษะด้านภาษาและการสื่อสาร (Communication and Language Skills) สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ณ ห้องประขุม 408 ชั้น 4 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ศาลายา ในการอบรมจัดให้ความรู้ ความเข้าใจ การเตรียมความพร้อม และเทคนิคการสื่อสาร เพื่อการนำเสนอผลงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมี ผศ.ร.ท.ทพ. ชัชชัย คุณาวิศรุต รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา กล่าวเปิดการอบรม วิทยากรได้รับเกียรติจาก Mr. Arnie Aniel มีนักศึกษา เข้าร่วม 170 คน

HOW TO PRESENT LIKE A PROFESSIONAL

HOW TO PRESENT LIKE A PROFESSIONAL