วันพฤหัสบดีที่   23   กันยายน   พ.ศ. 2564

อบรม TAX REFUND รู้ทันการลงทุน


TAX REFUND

TAX REFUND

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 บัณฑิตวิทยาลัย จัดอบรม " TAX REFUND รู้ทันการลงทุน " ภายใต้ทักษะด้านการเป็นผู้นำ ( Leadership and management Skills ) สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ณ อาคารเรียนรวม ( ตึกกลม) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท ในการอบรม จัดให้ความรู้หัวข้อ การวางแผน เทคนิคการลงทุน และวิธีการสร้างผลตอบแทนให้งอกเงยด้วยการลงทุน ทั้งนี้เพื่อสร้างหลักประกันความมั่นคงทางการเงิน วิทยากรได้รับเกียรติจาก นายพิชญา ซุ่นทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีนักศึกษาเข้าร่วม 160 คน

TAX REFUND

TAX REFUND