วันจันทร์ที่   27   กันยายน   พ.ศ. 2564

อบรม การใช้โปรแกรมระบบตรวจสอบการคัดลอกบทความวิชาการ Turnitin (บรรยายภาษาไทย)


Turnitin

Turnitin

วันที่ 23 ธันวาคม 2560 บัณฑิตวิทยาลัย จัดอบรม "การใช้โปรแกรมระบบตรวจสอบการคัดลอกบทความวิชาการ Turnitin" ภายใต้ทักษะ Soft Skills ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology skills) สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ณ ห้องประขุม 408 ชั้น 4 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ศาลายา วิทยากรได้รับเกียรติจากอาจารย์สรวง อุดมวรภัณฑ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มาบรรยายความรู้ มีนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้ความสนใจเข้าร่วมอบรมเป็นจำนวนมาก

Turnitin

Turnitin