วันพฤหัสบดีที่   23   กันยายน   พ.ศ. 2564

โครงการทูตบัณฑิตมหิดล ร่วมใจ มิตรชิดใกล้ชุมชนมหาสวัสดิ์


วันที่ 17 ธันวาคม 2560 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล โดยทูตบัณฑิตสัมพันธ์รุ่นที่ 10 และองค์การนักศึกษา และสภานักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมโครงการทูตบัณฑิตมหิดลร่วมใจ มิตรชิดใกล้ชุมชนมหาสวัสดิ์ ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมหาสวัสดิ์ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพด้านองค์ความรู้ให้กับกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ในชุมชนมหาสวัสดิ์ ให้มีทักษะที่ถูกต้องในการปฐมพยาบาล โดยได้รับเกียรติ อาจารย์ เผ่า อนันจิ๋ว และอาจารย์สิทธิ อติรัตนา จากคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มาบรรยายความรู้ ในหัวข้อ การปฐมพยาบาลเบื้องต้น และความรู้การช่วยฟื้นคืนชีพ หลังจากนั้น ผู้เข้าร่วมโครงการ (อสม.) ได้ร่วมฝึกปฏิบัติการปฐมพยาบาลเบื้องต้น (ฐานที่ 1) และฝึกปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน (ฐานที่ 2)