วันพฤหัสบดีที่   23   กันยายน   พ.ศ. 2564

โครงการผ่อนคลาย กับ Art Therapy


Art Therapy

Art Therapy

วันที่ 17 ธันวาคม 2560 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการผ่อนคลาย กับ Art Therapy ภายใต้ทักษะ Soft Skills ทักษะด้านการเป็นผู้นำ (Leaderships and management skills) สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ณ ห้องประชุม 408 ชั้น 4 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ศาลายา โดยมี ผศ. สมศรี ดาวฉาย อาจารย์ที่ปรึกษาด้านกิจกรรมนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย เป็นประธานเปิดโครงการ วิทยากรได้รับเกียรติจาก คุณวิจิตรา เตรตระกูล นักศิลปะบำบัด และกระบวนกรอิสระ และทีมงาน ซึ่งครั้งนี้นักศึกษาจะได้เปิดมุมมองทางความคิด สาเหตุ ปัจจัย ผลกระทบและวิธีผ่อนคลายความเครียด ความวิตกกังวล โดยนำงานศิลปะเข้ามาช่วย

Art Therapy

Art Therapy