วันพฤหัสบดีที่   23   กันยายน   พ.ศ. 2564

กิจกรรม Startups Kickoff


Startups Kickoff

Startups Kickoff

วันที่ 1 ธันวาคม 2560 ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการด้านภาษาและวัฒนธรรม สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย และ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล โดยการสนับสนุน Yseali YOUnified Thailand จัดกิจกรรม "Startups Kickoff" ภายใต้ทักษะ Soft Skills ทักษะด้านการเป็นผู้นำ (Leaderships and management skills) สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ณ ห้องประขุม 408 ชั้น 4 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ศาลายา วิทยากรโดย คุณธกานต์ อานันโทไทย เจ้าของ Startups โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษแนวใหม่ Globish

Startups Kickoff

Startups Kickoff