วันพฤหัสบดีที่   23   กันยายน   พ.ศ. 2564

โครงการอบรม "Art of Public Speaking workshop"


ART of Public Speaking

ART of Public Speaking

วันที 21 ธันวาคม 2560 บัณฑิตวิทยาลัย จัดโครงการอบรม "Art of Public Speaking workshop" กิจกรรม Soft Skill ทักษะด้านการเป็นผู้นำ และการบริหารจัดการ (Leaderships and management skills) ณ ห้องประชุม 408 ชั้น 4 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ศาลายา เพื่อให้ความรู้เสริมทักษะด้านการพัฒนาบุคลิกภาพที่เหมาะสม ศิลปะในการพูดในที่สาธารณะ การแสดงออกและการนำเสนอต่างๆ รวมถึงทักษะการใช้วาจา กิริยาท่าทางในการเสริมบุคลิกภาพและสื่อความหมาย วิทยากรโดย คุณอรณิชชา เพ็ญวรรณ นักจิตวิทยาประจำโรงเรียน และกระบวนกรด้านการพัฒนาเด็ก วัยรุ่น และครอบครัว

ART of Public Speaking

ART of Public Speaking