วันจันทร์ที่   27   กันยายน   พ.ศ. 2564

บัณฑิตวิทยาลัย ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาระดับปริญญาโท - เอก และอาจารย์ที่ปรึกษา


EndNote

EndNote

บัณฑิตวิทยาลัย ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาระดับปริญญาโท - เอก และอาจารย์ที่ปรึกษา ในโอกาสที่ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัย ภายใต้แผนพัฒนาศักยภาพบัณฑิตวิจัยรุ่นใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2561 จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2561 ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร ภายในงานจัดให้มีพิธีลงนามสัญญา และมอบเกียรติบัตรแก่ผู้รับทุน