วันจันทร์ที่   27   กันยายน   พ.ศ. 2564

จัดโครงการ การใช้โปรแกรม EndNote จัดการข้อมูลบรรณานุกรม (บรรยายไทย)


EndNote

EndNote

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการ การใช้โปรแกรม EndNote จัดการข้อมูลบรรณานุกรม (บรรยายไทย) สำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา ภายใต้ทักษะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ( Information Technology Skills) เพื่อช่วยให้นักศึกษาได้รู้จักและใช้โปรแกรม EndNote เพื่อจัดการรายการบรรณานุกรม และการอ้างอิง สำหรับการทำรายงาน วิทยานิพนธ์ หรือ บทความวิจัย ได้อย่างถูกต้อง วิทยากรโดย คุณจิรวัฒน์ พรหมพร จากบริษัท บุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ณ ห้องประชุม 408 ชั้น 4 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

EndNote

EndNote