วันอาทิตย์ที่   26   กันยายน   พ.ศ. 2564

งานครบรอบ 54 ปี คล้ายวันสถาปนาบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี พ.ศ. 2561


ครบรอบ 54 ปี

ครบรอบ 54 ปี

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานครบรอบ 54 ปี คล้ายวันสถาปนาบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุม 408 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ศาลายา เพื่อรำลึกถึงวันครบรอบคล้ายวันสถาปนาบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล และร่วมแสดงความขอบคุณ ชื่นชม ยินดีกับบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย อีกทั้งเพื่อส่งเสริม สนับสนุนวัฒนธรรมองค์กรของบัณฑิตวิทยาลัย

ภายในงานจัดให้มีกิจกรรม พิธีทางศาสนา พระสงฆ์เจริญพุทธมนต์ ถวายภัตตาหารเพล สังฆทาน เครื่องไทยธรรม และจตุปัจจัยแด่พระภิกษุสงฆ์ 9 รูป นำโดย ศาสตราจารย์ ดร. พญ. พัชรีย์ เลิศฤทธิ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เป็นประธาน โดยมี รศ. ดร. ภก. สมภพ ประธานธุรารักษ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ ผศ. ดร. เอื้อมพร มัชฌิมวงศ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายการคลัง ผศ.ดร. ธัชวีร์ ลีละวัฒน์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศและวิทยาเขตกาญจนบุรี พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร บุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย คณาจารย์ เจ้าหน้าที่จากส่วนงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมเป็นเกียรติ

ต่อด้วยพิธีมอบใบรับรองระบบการจัดการคุณภาพ ISO 9001:2015 ให้แก่บัณฑิตวิทยาลัยโดย คุณประวาลทองใหญ่ ณ อยุธยา ผู้จัดการฝ่ายรับรองระบบมาตรฐาน บริษัท บูโร เวอริทัส เซอทิฟิเคชั่น (ประเทศ ไทย) โดยมีศาสตราจารย์ ดร. พญ. พัชรีย์ เลิศฤทธิ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เป็นผู้รับมอบ และกิจกรรมสานสัมพันธ์ชาวบัณฑิตวิทยาลัย การชมวิดิทัศน์ประมวลภาพการทำงานและกิจกรรมของผู้บริหารและบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัยในปีที่ผ่านมา กิจกรรมชาวบัณฑิตพบผู้บริหาร พิธีมอบเกียรติบัตร รางวัลต่าง ๆ เพื่อเชิดชูเกียรติ เพื่อขวัญและกำลังใจแก่บุคลากรของบัณฑิตวิทยาลัย

ครบรอบ 54 ปี

ครบรอบ 54 ปี