วันพฤหัสบดีที่   23   กันยายน   พ.ศ. 2564

โครงการอบรม การใช้โปรแกรม SPSS for Windows ขั้นวิเคราะห์ข้อมูล (บรรยายภาษาไทย)


SPSS for Windows

SPSS for Windows

วันที่ 27 มกราคม 2561 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล จัดอบรม "การใช้โปรแกรม SPSS for Windows ขั้นวิเคราะห์ข้อมูล" (บรรยายภาษาไทย) ภายใต้ทักษะการทำงานด้านวิจัย (Research Skills) สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ณ ห้องประชุม 408 ชั้น 4 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยากรได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.แสงเทียน อยู่เถา คณะสังคมศาสตร์และมนุุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มาบรรยายให้ความรู้

SPSS for Windows

SPSS for Windows