วันจันทร์ที่   27   กันยายน   พ.ศ. 2564

โครงการมหิดลอาสาพัฒนาความรู้สู่น้อง ณ โรงเรียนบ้านช่องแคบ


โรงเรียนบ้านช่องแคบ

โรงเรียนบ้านช่องแคบ

วันที่ 19 - 20 มกราคม 2561 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล โดยองค์การนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย จัดโครงการมหิดลอาสาพัฒนาความรู้สู่น้อง ณ โรงเรียนบ้านช่องแคบ อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อให้นักศึกษาบัณฑิตศึกษา ได้ตระหนักคุณค่าของการเสียสละต่อส่วนรวม และการร่วมมือกันสร้างสิ่งที่ดีงามให้สังคมและชุมชน อีกทั้งเพื่อเปิดโอกาสให้เด็กได้กล้าแสดงออกในทางที่ถูกต้อง เหมาะสมและได้รับประสบการณ์ใหม่ ภายในโครงการได้จัดกิจกรรมเพื่อน้องๆ นักเรียนโรงเรียนบ้านช่องแคบและกิจกรรมการบำเพ็ญประโยชน์ เช่น การละลายพฤติกรรม การสันทนาการ กิจกรรมฐานวิทยาศาสตร์ : ความลับของสี เทียนไขในครอบแก้ว การตกแต่งจรวดไอน้ำ และการแข่งขันยิงจรวดไอน้ำ

โรงเรียนบ้านช่องแคบ

โรงเรียนบ้านช่องแคบ