วันพฤหัสบดีที่   23   กันยายน   พ.ศ. 2564

โครงการ 1 วันเพื่อ 1 ปี ส่งมอบวันดีดีให้แก่ผู้พิการทางสายตา


วันที่ 18 มกราคม 2561 บัณฑิตวิทยาลัย โดย องค์การนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการ 1 วันเพื่อ 1 ปี ส่งมอบวันดีดีให้แก่ผู้พิการทางสายตา ภายใต้ทักษะด้านการเป็นผู้นำ ( Leadership and management Skills ) สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ณ ห้องประชุม 408 ชั้น 4 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมศรี ดาวฉาย อาจารย์ที่ปรึกษาด้านกิจกรรม ให้เกียรติประธานพิธีเปิด วิทยากรบรรยายให้ความรู้ได้ แก่ อาจารย์ ดร. อิศวรา ศิริรุ่งเรือง และ อาจารย์ ดร.ปรเมศวร์ บุญยืน จากวิทยาลัยราชสสุดา ซึ่งผู้เข้าร่วมโครงการได้เรียนรู้เกี่ยวกับอักษรเบรลล์ การทำ workshop การประดิษฐ์อักษรเบรลล์ลงบนปฏิทินตั้งโต๊ะ