วันอาทิตย์ที่   26   กันยายน   พ.ศ. 2564

บัณฑิตวิทยาลัย ตรวจประเมินคุณภาพตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดาเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)ประจำปี 2559

บัณฑิตวิทยาลัย ตรวจประเมินคุณภาพตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดาเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)ประจำปี 2559

บัณฑิตวิทยาลัย ตรวจประเมินคุณภาพตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดาเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)ประจำปี 2559

วันที่ 29 – 30 มิถุนายน 2560 บัณฑิตวิทยาลัย ได้ต้อนรับคณะกรรมตรวจประเมินคุณภาพตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษา เพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ประจำปี 2559 ณ ห้องประชุม 408 ชั้น 4 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย วันที่ 29 มิถุนายน ศ.ดร. พญ. พัชรีย์ เลิศฤทธิ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย พร้อมรองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย และบุคลากร ร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศฯ ซึ่งครั้งนี้ ได้รับเกียรติ คุณศิริลักษณ์ เกี่ยวข้อง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล มาเป็นประธานกรรมการตรวจประเมินฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ ผศ. ดร. จงดี โตอิ้ม คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ รศ.ดร.บัณฑิต เจตน์สว่าง สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล ผศ.ดร. ศุภรา คภะสุวรรณ วิทยาลัยนานาชาติ และ ผศ.ดร.สุดสงวน งามสุริยโรจน์ คณะเทคโนยีสารสนเทศและการสื่อสาร

บัณฑิตวิทยาลัย ตรวจประเมินคุณภาพตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดาเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)ประจำปี 2559

บัณฑิตวิทยาลัย ตรวจประเมินคุณภาพตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดาเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)ประจำปี 2559

โดยประธานผู้ตรวจประเมินฯ ได้ชี้แจงวัตถุประสงค์การตรวจประเมิน และร่วมรับฟังสรุปภาพรวมของผลการดำเนินงานบัณฑิตวิทยาลัย ตามเกณฑ์ EdPEx ประจำปี 2559 โดยคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เป็นผู้รายงาน และต่อด้วย คณะกรรมการตรวจประเมินได้สัมภาษณ์คณะผู้บริหารและบุคลากร เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลมาวิเคราะห์ และสรุปผลการตรวจประเมิน และในวันที่ 30 มิถุนายน เวลา 11.00 น. คุณศิริลักษณ์ เกี่ยวข้อง ประธานผู้ตรวจประเมินฯ ได้นำเสนอผลการตรวจประเมินด้วยวาจาแก่ส่วนงาน พร้อมกล่าวชื่นชมบัณฑิตวิทยาลัยที่มีการพัฒนาในการดำเนินการประเมินคุณภาพตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาฯ โดยมีความก้าวหน้า และมีผลงานโดดเด่นในหลายด้าน อีกทั้งได้ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น พร้อมข้อเสนอแนะประเด็นต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการดำเนินงาน เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศขององค์กรบัณฑิตวิทยาลัย

บัณฑิตวิทยาลัย ตรวจประเมินคุณภาพตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดาเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)ประจำปี 2559

บัณฑิตวิทยาลัย ตรวจประเมินคุณภาพตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดาเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)ประจำปี 2559