วันพฤหัสบดีที่   23   กันยายน   พ.ศ. 2564

โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตร เพื่อเพิ่มจำนวนนักศึกษาต่างชาติ

โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตร เพื่อเพิ่มจำนวนนักศึกษาต่างชาติ

โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตร เพื่อเพิ่มจำนวนนักศึกษาต่างชาติ

วันที่ 10 - 11 มิถุนายน 2560 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดย ศ.ดร.พญ.พัชรีย์ เลิศฤทธิ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย และคณะผู้บริหาร คณาจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี คณะกายภาพบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ และบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย ได้เดินทางไป Norvic Hospital และ Norvic Institute of Nursing Education ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล ภายใต้โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตรเพื่อเพิ่มจำนวนนักศึกษาต่างประเทศ ซึ่งในครั้งนี้ ได้ร่วมประชุมหารือในการเปิดหลักสูตรใหม่ และสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการศึกษา

โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตร เพื่อเพิ่มจำนวนนักศึกษาต่างชาติ

โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตร เพื่อเพิ่มจำนวนนักศึกษาต่างชาติ