วันจันทร์ที่   27   กันยายน   พ.ศ. 2564

สัมมนาผู้นำนักศึกษา และอาจารย์ที่ปรึกษาด้านกิจกรรมนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2560

สัมมนาผู้นำนักศึกษา และอาจารย์ที่ปรึกษาด้านกิจกรรมนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2560

สัมมนาผู้นำนักศึกษา และอาจารย์ที่ปรึกษาด้านกิจกรรมนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2560

วันที่ 24 -25 มิถุนายน 2560 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล โดยงานกิจการนักศึกษา จัดสัมมนาผู้นำนักศึกษา และอาจารย์ที่ปรึกษาด้านกิจกรรมนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2560 ณ หรรษาคาชัวรีนา ชำอำ จังหวัดเพชรบุรี เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มีการพัฒนาด้านบุคลิกภาพ มีมนุษยสัมพันธ์ของการทำงานเป็นทีม พัฒนาศักยภาพการเป็นผู้นำและผู้ตามที่มีประสิทธิภาพ ส่งเสริมกิจกรรมที่มุ่งให้บัณฑิตมีคุณสมบัติตาม Core value ขององค์กร และร่วมวางแผน โครงการ/กิจกรรมนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปี 2560 และเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างอาจารย์ที่ปรึกษากิจกรรม และผู้นำนักศึกษา โดยมี ผศ.ร.ท.ทพ.ชัชชัย คุณาวิศรุต รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา กล่าวเปิดงาน และอาจารย์ปรึกษาเข้าร่วมกิจกรรม ได้ แก่ ผศ.สมศรี ดาวฉาย สมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย ผศ.ดร.วัจนันท์ มัตติทานนท์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผศ.ดร.ดำรงเกียรติ อาจหาญ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน ผศ.ดร.พราม อินพรมคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่บัณฑิตวิทยาลัย มีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 70 ท่าน

สัมมนาผู้นำนักศึกษา และอาจารย์ที่ปรึกษาด้านกิจกรรมนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2560

สัมมนาผู้นำนักศึกษา และอาจารย์ที่ปรึกษาด้านกิจกรรมนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2560