วันอาทิตย์ที่   26   กันยายน   พ.ศ. 2564

อบรมเทคนิคการเลือกหัวข้อ และการเขียนโครงร่างวิทยานิพนธ์ (ภาษาอังกฤษ)

อบรมเทคนิคการเลือกหัวข้อ และการเขียนโครงร่างวิทยานิพนธ์ (ภาษาอังกฤษ)

อบรมเทคนิคการเลือกหัวข้อ และการเขียนโครงร่างวิทยานิพนธ์ (ภาษาอังกฤษ)

เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2560 บัณฑิตวิทยาลัย จัดอบรมเทคนิคการเลือกหัวข้อและการเขียนโครงร่างวิทยานิพนธ์ (ภาษาอังกฤษ) ภายใต้กิจกรรม Soft Skill : ทักษะการทำงานด้านวิจัย (Research Skills) ณ ห้อง B1 ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ภายในการอบรมจัดให้ความรู้เรื่อง การเลือกหัวข้อ ขั้นตอนการเขียนโครงร่างวิทยานิพนธ์ เทคนิคการนำเสนอ วิทยากรได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร. ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มีนักศึกษาบัณฑิตศึกษาทั้งชาวไทยและต่างชาติให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก

อบรมเทคนิคการเลือกหัวข้อ และการเขียนโครงร่างวิทยานิพนธ์ (ภาษาอังกฤษ)

อบรมเทคนิคการเลือกหัวข้อ และการเขียนโครงร่างวิทยานิพนธ์ (ภาษาอังกฤษ)