วันจันทร์ที่   27   กันยายน   พ.ศ. 2564

บรรยายพิเศษ หัวข้อ โค้ชสมอง สู่นวัตกรรมทางความคิด

บรรยายพิเศษ หัวข้อ โค้ชสมอง สู่นวัตกรรมทางความคิด

บรรยายพิเศษ หัวข้อ โค้ชสมอง สู่นวัตกรรมทางความคิด

วันที่ 14 มิถุนายน 2560 บัณฑิตวิทยาลัย จัดบรรยายพิเศษ หัวข้อ โค้ชสมอง สู่นวัตกรรมทางความคิด ภายใต้กิจกรรมSoft Skills : ทักษะด้านการเป็นผู้นำ (Leadership and management Skills) ณ ห้องประชุม 408 ชั้น 4 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา เพื่อให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเรียนรู้สมองนวัตกรรมของตัวเองผ่านกิจกรรมต่างๆ และปรับวิธีคิดอย่างสร้างสรรค์ นำสู่การคิดเชิงนวัตกรรมบนพื้นฐาน และประยุกต์ใช้ในการทำงานของตนเอง วิทยากรได้รับเกียรติจาก นพ.มนตรี แสงภัทราชัย(โค้ช SmartKid) กล่าวรายงานโดย ผศ.ร.ท.ทพ. ชัชชัย คุณาวิศรุต รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและเปิดโดย ผศ.ดร.เอื้อมพร มัชฌิมวงศ์ รองคณบดีฝ่ายแผนและการคลัง มีนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ให้ความสนใจเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก

บรรยายพิเศษ หัวข้อ โค้ชสมอง สู่นวัตกรรมทางความคิด

บรรยายพิเศษ หัวข้อ โค้ชสมอง สู่นวัตกรรมทางความคิด