วันอังคารที่   28   กันยายน   พ.ศ. 2564

โครงการ มหิดลทำความดีถวายพ่อของแผ่นดิน ร่วมใจประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช”

โครงการ มหิดลทำความดีถวายพ่อของแผ่นดิน ร่วมใจประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช”

โครงการ มหิดลทำความดีถวายพ่อของแผ่นดิน ร่วมใจประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช”

วันที่ 13 มิถุนายน 2560 บัณฑิตวิทยาลัย ร่วมกับองค์การนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการ "มหิดลทำความดีถวายพ่อของแผ่นดิน ร่วมใจประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์" เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และเพื่อร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ สำหรับใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 จำนวน 999 ดอก ณ บริเวณชั้น 1 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมี ศาสตราจารย์ ดร. พญ. พัชรีย์ เลิศฤทธิ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เป็นประธานพิธีกล่าวเปิดฯ ต่อด้วย การสอนประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ (ดอกดารารัตน์) วิทยากรโดย คุณศิวพร ลิมปนิลชาติ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขากายภาพบำบัด คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล โดยครั้งนี้มี บุคลากร นักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล และประชาชนทั่วไป จำนวน 102 ท่าน ได้เข้าร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ ได้จำนวน 618 ดอก และบัณฑิตวิทยาลัย จะดำเนินการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ จนแล้วเสร็จ ภายในเดือนกันยายน 2560 และนำไปมอบให้วัดปุรณวาส เพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช ต่อไป

โครงการ มหิดลทำความดีถวายพ่อของแผ่นดิน ร่วมใจประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช”

โครงการ มหิดลทำความดีถวายพ่อของแผ่นดิน ร่วมใจประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช”