วันพฤหัสบดีที่   23   กันยายน   พ.ศ. 2564

บัณฑิตวิทยาลัย : โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตร เพื่อเพิ่มจำนวนนักศึกษาต่างชาติ

บัณฑิตวิทยาลัย : โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตร เพื่อเพิ่มจำนวนนักศึกษาต่างชาติ

บัณฑิตวิทยาลัย : โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตร เพื่อเพิ่มจำนวนนักศึกษาต่างชาติ

วันที่ 28 – 31 พฤษภาคม 2560 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดย ศ.ดร.พญ.พัชรีย์ เลิศฤทธิ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย อาจารย์ ดร. สมชัย ตระการรุ่ง รองคณบดีฝ่ายพัฒนาภาษาต่างประเทศ ผู้บริหาร คณาจารย์ คณะกายภาพบำบัด และบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย ได้เดินทางไป Vietnam National University (VNU) ภายใต้โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตรเพื่อเพิ่มจำนวนนักศึกษาต่างประเทศ และสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการศึกษากับ Hai Duong Medical Technical University (HMTU) ประเทศเวียดนาม

บัณฑิตวิทยาลัย : โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตร เพื่อเพิ่มจำนวนนักศึกษาต่างชาติ

บัณฑิตวิทยาลัย : โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตร เพื่อเพิ่มจำนวนนักศึกษาต่างชาติ