วันอาทิตย์ที่   26   กันยายน   พ.ศ. 2564

โครงการ เสริมสร้างศักยภาพของนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษาด้านพัฒนาบุคลิกภาพและความสามารถในการเป็นผู้นำ


โครงการ "เสริมสร้างศักยภาพของนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษาด้านพัฒนาบุคลิกภาพและความสามารถในการเป็นผู้นำ" บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2560 บัณฑิตวิทยาลัย จัดโครงการ "เสริมสร้างศักยภาพของนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษาด้านพัฒนาบุคลิกภาพและความสามารถในการเป็นผู้นำ ประจำปีการศึกษา 2560" ภายใต้ "ค่ายทูตบัณฑิตสัมพันธ์" หรือ Brand Ambassador of Graduate School, Mahidol University -2017 รุ่นที่ 10 เมื่อวันที่ 27-29 เมษายน 2560 เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้รับการพัฒนาด้านบุคลิกภาพ สร้างความสัมพันธ์การทำงานเป็นกลุ่ม พัฒนาศักยภาพการเป็นผู้นำ และผู้ตามที่มีประสิทธิภาพ ส่งเสริมกิจกรรมที่มุ่งให้บัณฑิตมีคุณสมบัติตาม Core value ขององค์กร นอกจากนี้ ผู้ร่วมโครงการทราบและเข้าใจในประวัติ ความเป็นมา และทราบถึงการดำเนินกิจกรรมด้านต่างๆ ของบัณฑิตวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยมหิดลเกิดความรักและผูกพันกับสถาบันมากยิ่งขึ้น รวมทั้งเพิ่มโอกาสในการเรียนรู้วัฒนธรรมการอยู่ร่วมกัน เรียนรู้วิถีชีวิตของชุมชนและหน่วยงานอื่น ๆ และเพื่อคัดเลือกหาทูตประชาสัมพันธ์และทูตวัฒนธรรม ของนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา "Brand Ambassador -2017 "รุ่นที่ 10"

โครงการ เสริมสร้างศักยภาพของนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษาด้านพัฒนาบุคลิกภาพและความสามารถในการเป็นผู้นำ

โครงการ เสริมสร้างศักยภาพของนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษาด้านพัฒนาบุคลิกภาพและความสามารถในการเป็นผู้นำ

กิจกรรม : วันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2560 อบรมเสริมทักษะ ให้กับผู้เข้าร่วมประกวดฑูตบัณฑิตและรุ่นพี่ฑูตบัณฑิต ในหัวข้อ Soft Skills เรื่อง Art of public speaking workshop วิทยากรโดย อาจารย์ ดร.อรชุมา อิฐสถิตไพศาล จาก ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล ณ อาคารกิจกรรม ชั้น 4 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา วันที่ 28-29 เมษายน 2560 จัดกิจกรรมค่ายเสริมสร้างศักยภาพของนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษาด้านพัฒนาบุคลิกภาพและความสามารถในการเป็นผู้นำ ณ ภูริมาศ บีช โอเต็ล แอนด์ สปา จ.ระยอง โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เรืออากาศโท ทันตแพทย์ ชัชชัย คุณาวิศรุต รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ประธานเปิดโครงการ พร้อมอาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมศรี ดาวฉาย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัจนันท์ มัตติทานนท์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศนียา รัตนฤาทัย นพรัตนแจ่มจำรัส และดร.สุภาพร จตุรภัทร หัวหน้างานกิจการนักศึกษา เจ้าหน้าที่บัณฑิตวิทยาลัย นักศึกษาผู้สมัครเข้าร่วมโครงการทูตบัณฑิตสัมพันธ์ รุ่นพี่ทูตบัณฑิตสัมพันธ์ และนักศึกษาจากองค์การนักศึกษาฯ และสภานักศึกษาฯ บัณฑิตวิทยาลัย

โครงการ เสริมสร้างศักยภาพของนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษาด้านพัฒนาบุคลิกภาพและความสามารถในการเป็นผู้นำ

โครงการ เสริมสร้างศักยภาพของนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษาด้านพัฒนาบุคลิกภาพและความสามารถในการเป็นผู้นำ