วันอังคารที่   28   กันยายน   พ.ศ. 2564

โครงการ ต้นกล้า 2560

โครงการ ต้นกล้า 2560

โครงการ ต้นกล้า 2560

เมื่อวันที่ 13-14 พฤษภาคม 2560 สภานักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย ร่วมกับบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการต้นกล้า 2560 ภายใต้กิจกรรม Soft Skills : ทักษะทางด้านการเป็นผู้นำ (Leadership and management Skills) ณ หาดบ้านดิน รีสอร์ท อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อสร้างเครือข่ายนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ที่สนใจทำกิจกรรมกับองค์การนักศึกษาและสภานักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล และเพื่อร่วมสร้างสรรค์กิจกรรมใหม่ที่ตรงความต้องการและเหมาะสมของนักศึกษา นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมศรี ดาวฉาย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัจนันท์ มัตติทานนท์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จงดี โตอิ้ม และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ดำรงเกียรติ อาจหาญ อาจารย์ที่ปรึกษากิจกรรมนักศึกษา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่บัณฑิตวิทยาลัย ภายในโครงการจัดให้มีกิจกรรม ได้แก่ การแนะนำบทบาทหน้าที่ของสภานักศึกษา และองค์การนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล กิจกรรม "walk rally" กิจกรรม "กล้าสัมพันธ์" กิจกรรม "Grad's brainstorming" และคัดเลือกคณะกรรมาธิการสภานักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย และคณะกรรมการองค์การนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ปีการศึกษา 2560 ซึ่งครั้งนี้มีนักศึกษาบัณฑิตศึกษาเข้าร่วมโครงการจำนวน 67 คน

โครงการ ต้นกล้า 2560

โครงการ ต้นกล้า 2560