วันพฤหัสบดีที่   23   กันยายน   พ.ศ. 2564

คณะผู้แทนจาก National Population and Family Planning Board of Indonesia และ Indonesian Society of Obstetrics & Gynecology in Malang, East Java, Indonesia โดยมีการเจรจาพูดคุยประเด็นความร่วมมือในด้านต่างๆ

คณะผู้แทนจาก National Population and Family Planning Board of Indonesia และ Indonesian Society of Obstetrics & Gynecology in Malang, East Java, Indonesia โดยมีการเจรจาพูดคุยประเด็นความร่วมมือในด้านต่างๆ

คณะผู้แทนจาก National Population and Family Planning Board of Indonesia และ Indonesian Society of Obstetrics & Gynecology in Malang, East Java, Indonesia โดยมีการเจรจาพูดคุยประเด็นความร่วมมือในด้านต่างๆ

วันที่ 16 พฤษภาคม 2560 คณะผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัย นำโดย ศาสตราจารย์ ดร. พญ. พัชรีย์ เลิศฤทธิ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุเทพ ไวยครุฑธา รองคณบดีฝ่ายวิจัยองค์กรและนวัตกรรมการศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เรืออากาศโท ทันตแพทย์ ชัชชัย คุณาวิศรุต รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ให้การต้อนรับ คณะผู้แทนจาก National Population and Family Planning Board of Indonesia และ Indonesian Society of Obstetrics & Gynecology in Malang, East Java, Indonesia โดยมีการเจรจาพูดคุยประเด็นความร่วมมือในด้านต่างๆ เช่น การแลกเปลี่ยนนักศึกษา อาจารย์ และนักวิจัย การจัดอบรมสัมมนา workshop ร่วมกัน ณ ห้องประชุม 408 ชั้น 4 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ศาลายา

คณะผู้แทนจาก National Population and Family Planning Board of Indonesia และ Indonesian Society of Obstetrics & Gynecology in Malang, East Java, Indonesia โดยมีการเจรจาพูดคุยประเด็นความร่วมมือในด้านต่างๆ

คณะผู้แทนจาก National Population and Family Planning Board of Indonesia และ Indonesian Society of Obstetrics & Gynecology in Malang, East Java, Indonesia โดยมีการเจรจาพูดคุยประเด็นความร่วมมือในด้านต่างๆ