วันจันทร์ที่   27   กันยายน   พ.ศ. 2564

โครงการอบรมเรื่อง เปิดโปงเปเปอร์ (สายสังคมศาสตร์)

โครงการอบรมเรื่อง เปิดโปงเปเปอร์ (สายสังคมศาสตร์)

โครงการอบรมเรื่อง เปิดโปงเปเปอร์ (สายสังคมศาสตร์)

วันที่ 7 พฤษภาคม 2560 2560 บัณฑิตวิทยาลัย จัดโครงการอบรมเรื่อง เปิดโปงเปเปอร์ (สายสังคมศาสตร์) ภายใต้กิจกรรม Soft Skills : ทักษะการทำงานด้านวิจัย (Research Skills) ณ ห้องประชุม 408 ชั้น 4 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาพัฒนาทักษะด้านการทำงานวิจัย ผลิตงานวิจัยที่มีคุณภาพสู่เวทีการประชุมวิชาการ หรือวารสารทางวิชาการชั้นนำในระดับนานาชาติ อีกทั้งเพื่อใช้เป็นแนวทางในการเลือกบทความทางวิชาการที่เกี่ยวข้องมาใช้ในการทำงานวิจัยหรือวิทยานิพนธ์ วิทยากรบรรยายได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร. โยธิน แสวงดี สถาบันวิจัยประชากรและสังคม โดยมีนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก

โครงการอบรมเรื่อง เปิดโปงเปเปอร์ (สายสังคมศาสตร์)

โครงการอบรมเรื่อง เปิดโปงเปเปอร์ (สายสังคมศาสตร์)