วันจันทร์ที่   27   กันยายน   พ.ศ. 2564

โครงการอบรมเรื่อง เปิดโปงเปเปอร์ (สายวิทยาศาสตร์)

โครงการอบรมเรื่อง เปิดโปงเปเปอร์ (สายวิทยาศาสตร์)

โครงการอบรมเรื่อง เปิดโปงเปเปอร์ (สายวิทยาศาสตร์)

วันที่ 6 พฤษภาคม 2560 บัณฑิตวิทยาลัย จัดโครงการอบรมเรื่อง เปิดโปงเปเปอร์(สายวิทยาศาสตร์) ภายใต้กิจกรรม Soft Skills : ทักษะการทำงานด้านวิจัย (Research Skills) ณ ห้อง 411 ชั้น 4 อาคารศูนย์การเรียนรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาพัฒนาทักษะด้านการทำงานวิจัย ผลิตงานวิจัยที่มีคุณภาพสู่เวทีการประชุมวิชาการ หรือวารสารทางวิชาการชั้นนำในระดับนานาชาติ อีกทั้งเพื่อใช้เป็นแนวทางในการเลือกบทความทางวิชาการที่เกี่ยวข้องมาใช้ในการทำงานวิจัยหรือวิทยานิพนธ์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมศรี ดาวฉาย อาจารย์ที่ปรึกษาด้านกิจกรรมนักศึกษา เป็นประธานเปิดการอบรม วิทยากรบรรยายได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร. นทีทิพย์ กฤษณามระ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก

โครงการอบรมเรื่อง เปิดโปงเปเปอร์ (สายวิทยาศาสตร์)

โครงการอบรมเรื่อง เปิดโปงเปเปอร์ (สายวิทยาศาสตร์)