วันอังคารที่   28   กันยายน   พ.ศ. 2564

โครงการ Safety Day รณรงค์อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

โครงการ Safety Day รณรงค์อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

โครงการ Safety Day รณรงค์อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

วันที่ 28 เมษายน 2560 มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการ Safety Day รณรงค์อาชีวอนามัยและความปลอดภัย เพื่อรณรงค์ส่งเสริมให้ทุกส่วนงานมีความมุ่งมั่นในการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุจากการทำงาน และมุ่งหวังให้ผู้บริหารทุกส่วนงานผลักดันและให้ความร่วมมือในการดำเนินงานรณรงค์ลดการเกิดอุบัติเหตุในการทำงานส่วนงาน โดยมี ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ อุดม คชินทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ประธานเปิดโครงการ และมอบธงสัญลักษณ์ความปลอดภัยประจำส่วนงาน มหาวิทยาลัยมหิดล บัณฑิตวิทยาลัยโดย อาจารย์ ดร. สมชัย ตระการรุ่ง รองคณบดีฝ่ายพัฒนาภาษาต่างประเทศ นางสุภาพร มั่นหรั่ง และ นางกาญจนา กิ่งสวัสดิ์ บุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย เข้ารับมอบธงสัญลักษณ์ความปลอดภัยประจำส่วนงาน ณ โถงต้อนรับ มหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

โครงการ Safety Day รณรงค์อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

โครงการ Safety Day รณรงค์อาชีวอนามัยและความปลอดภัย