วันจันทร์ที่   27   กันยายน   พ.ศ. 2564

อบรม การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี 2560

อบรม การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี 2560

อบรม การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี 2560

วันที่ 27 เมษายน 2560 บัณฑิตวิทยาลัย จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี 2560 ณ ห้องประชุม 408 ชั้น 4 และชั้น 1 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดยมี รศ.ดร.สุณีย์ กัลยะจิตร รองคณบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานเปิดโครงการ ซึ่งโครงการฯ นี้จัดขึ้น เพื่อให้ความรู้ สร้างเข้าใจแก่บุคลากร เรื่องการป้องกันและระงับอัคคีภัย และเพื่อให้บุคลากรเป็นกำลังสำคัญของบัณฑิตวิทยาลัย ในการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้นและขั้นรุนแรงอย่างถูกต้อง เพื่อลดการสูญเสียต่อชีวิต ทรัพย์สินของบัณฑิตวิทยาลัยให้มากที่สุด วิทยากรได้รับเกียรติจาก คุณสุรพงษ์ ดุลยสิทธิ์ เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญการ สถานีดับเพลิงตลิ่งชั่น สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และทีมงาน ได้ให้ความรู้พร้อมแนะนำวิธีการป้องกันการเกิดอัคคีภัย และการฝึกการอพยพหนีไฟ และซ้อมระงับอัคคีภัย

อบรม การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี 2560

อบรม การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี 2560