วันพฤหัสบดีที่   23   กันยายน   พ.ศ. 2564

โครงการ สืบสานประเพณีไทยสร้างกำลังใจแก่ผู้สูงอายุ 2560


วันที่ 20 เมษายน 2560 บัณฑิตวิทยาลัย ร่วมกับสภาองค์การนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย จัดโครงการ"สืบสานประเพณีไทยสร้างกำลังใจแก่ผู้สูงอายุ ประจำปี 2560" ณ สถานสงเคราะห์คนชราเฉลิมราชกุมารี (หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์) จังหวัดนครปฐม โดยมี รศ.ดร.สุณีย์ กัลยะจิตร รองคณบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานเปิดงาน กิจกรรมนี้จัดขึ้น เพื่อให้บุคลากรและนักศึกษาได้แสดงออกถึงความกตัญญต่อผู้ใหญ่ ผู้สูงอายุ และร่วมอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์อันดีงามของไทย และเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษาและบุคลากร

โครงการ สืบสานประเพณีไทยสร้างกำลังใจแก่ผู้สูงอายุ 2560

โครงการ สืบสานประเพณีไทยสร้างกำลังใจแก่ผู้สูงอายุ 2560

ภายในโครงการจัดให้มีกิจกรรม เช่น การเลี้ยงอาหาร พิธีสรงน้ำพระพุทธรูป รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ร่วมร้องรำทำเพลงกับผู้สูงอายุ พร้อมมอบสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็น ให้กับสถานสงเคราะห์ฯ เพื่อมอบให้ผู้สูงอายุต่อไป กิจกรรมภายในงานเป็นไปด้วยความอบอุ่น

โครงการ สืบสานประเพณีไทยสร้างกำลังใจแก่ผู้สูงอายุ 2560

โครงการ สืบสานประเพณีไทยสร้างกำลังใจแก่ผู้สูงอายุ 2560