วันพฤหัสบดีที่   23   กันยายน   พ.ศ. 2564

บัณฑิตวิทยาลัย รดน้ำขอพร ทำบุญเพื่อเป็นสิริมงคล เนื่องในเทศกาลประเพณีวันสงกรานต์ 2560


วันที่ 12 เมษายน 2560 บัณฑิตวิทยาลัย จัดโครงการ สืบสานประเพณีไทย "รดน้ำขอพร ทำบุญเพื่อเป็นสิริมงคล เนื่องในเทศกาลประเพณีวันสงกรานต์ 2560" ณ บริเวณชั้น 1 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ศาลายา ขึ้น เพื่อให้บุคลากรได้ร่วมกิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม สืบสานประเพณีสงกรานต์ของไทย ภายในโครงการจัดให้มี พระสงฆ์เจริญพุทธมนต์ ถวายภัตตาหารเช้า สังฆทานและจตุปัจจัยแด่พระภิกษุสงฆ์ การสวดมาติกาบังสุกุล เพื่ออุทิศส่วนกุศลแด่บรรพชนบิดา มารดา ครูอาจารย์ ญาติมิตร ผู้มีอุปการคุณที่ล่วงลับไปแล้ว และร่วมสวดมนต์ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร

บัณฑิตวิทยาลัย รดน้ำขอพร ทำบุญเพื่อเป็นสิริมงคล เนื่องในเทศกาลประเพณีวันสงกรานต์ 2560

บัณฑิตวิทยาลัย รดน้ำขอพร ทำบุญเพื่อเป็นสิริมงคล เนื่องในเทศกาลประเพณีวันสงกรานต์ 2560

ต่อด้วย การสรงน้ำพระพุทธรูป การรดน้ำขอพรอดีตผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัย นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร. มันตรี จุลสมัย, ศาสตราจารย์ ดร. รัศมีดารา หุ่นสวัสดิ์ และศาสตราจารย์ นพ. บรรจง มไหสวริยะ และคณะผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัย นำโดย ศาสตราจารย์ ดร.พญ. พัชรีย์ เลิศฤทธิ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ทั้งนี้มีบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

บัณฑิตวิทยาลัย รดน้ำขอพร ทำบุญเพื่อเป็นสิริมงคล เนื่องในเทศกาลประเพณีวันสงกรานต์ 2560

บัณฑิตวิทยาลัย รดน้ำขอพร ทำบุญเพื่อเป็นสิริมงคล เนื่องในเทศกาลประเพณีวันสงกรานต์ 2560