วันจันทร์ที่   27   กันยายน   พ.ศ. 2564

อบรม Digital Literacy Thailand 4.0

อบรม Digital Literacy Thailand 4.0

อบรม Digital Literacy Thailand 4.0

วันที่ 9 เมษายน 2560 บัณฑิตวิทยาลัย จัดอบรม Digital Literacy Thailand 4.0 ภายใต้กิจกรรม Soft Skills : ทักษะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Skills) ณ ห้องประชุม 408 ชั้น 4 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษารู้เท่าทันสื่อดิจิทัล คือ มีความรู้ความเข้าใจ สามารถวิเคราะห์ ประเมิน และมีทักษะการเข้าถึง ทักษะการใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์ และสื่อสาร ได้อย่างเหมาะสม วิทยากรในการบรรยายได้รับเกียรติ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาภรณ์ เกียรติสิน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

อบรม Digital Literacy Thailand 4.0

อบรม Digital Literacy Thailand 4.0