วันพฤหัสบดีที่   23   กันยายน   พ.ศ. 2564

โครงการ FGS Lecture Series เรื่อง "Organisational Transformation: Private Sector Perspectives

Organisational Transformation: Private Sector Perspectives

Organisational Transformation: Private Sector Perspectives

วันที่ 27 มีนาคม 2560 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการ FGS Lecture Series สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เรื่อง "Organisational Transformation: Private Sector Perspectives ภายใต้กิจกรรม Soft Skills : ทักษะด้านการเป็นผู้นำ (Leadership and management Skills) ณ ห้อง Mini Theater ชั้น 3 อาคารศูนย์การเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดยมี รศ. ดร. นภเรณู สัจจรักษ์ ธีระฐิติ รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และข่าวประชาสัมพันธ์ กล่าวรายงาน และ ผศ.ดร. ธัชวีร์ ลีละวัฒน์ รองคณบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและพัฒนาคุณภาพ เป็นประธานเปิดโครงการ วิทยากรมาบรรยายให้ความรู้ได้รับเกียรติจาก คุณภารไดย ธีระธาดา รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มกิจการองค์กร DTAC

Organisational Transformation: Private Sector Perspectives

Organisational Transformation: Private Sector Perspectives