วันพฤหัสบดีที่   23   กันยายน   พ.ศ. 2564

โครงการปั่นเพื่อกาย ทำความดีถวายพ่อหลวง

โครงการปั่นเพื่อกาย ทำความดีถวายพ่อหลวง

โครงการปั่นเพื่อกาย ทำความดีถวายพ่อหลวง

โครงการปั่นเพื่อกาย ทำความดีถวายพ่อหลวง (ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช) เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2560 องค์การและสภานักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการ ปั่นเพื่อกาย ทำความดีถวายพ่อหลวง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และเพื่อสร้างแรงจูงใจในการออกกำลังกายของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล และประชาชนทั่วไป โดยมี ศาสตราจารย์ ดร. พญ. พัชรีย์ เลิศฤทธิ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย กล่าวเปิดงาน หลังจากเสร็จสิ้นการจัดกิจกรรม ผศ.ร.ท. ชัชชัย คุณาวิศรุต รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ได้มอบเงินรายได้ หลังจากหักค่าจ่ายให้ น.สพ. จำเรือง พานเพียรศิลป์ กรรมการกองทุนมูลนิธิศาสตราจารย์.ดร.จักร พิชัยรณรงค์สงคราม เพื่อสัตว์พิการต่อไป โดย มีนักศึกษา และประชาชนทั่วไปเข้าร่วมโครงการกว่า 200 คน

โครงการปั่นเพื่อกาย ทำความดีถวายพ่อหลวง

โครงการปั่นเพื่อกาย ทำความดีถวายพ่อหลวง