วันอาทิตย์ที่   26   กันยายน   พ.ศ. 2564

บัณฑิตวิทยาลัย ต้อนรับคณะผู้บริหาร Kathmandu University ประเทศ Nepal

บัณฑิตวิทยาลัย ต้อนรับคณะผู้บริหาร Kathmandu University ประเทศ Nepal

บัณฑิตวิทยาลัย ต้อนรับคณะผู้บริหาร Kathmandu University ประเทศ Nepal

วันที่ 2 มีนาคม 2560 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจาก Kathmandu University ประเทศเนปาล นำโดย Prof. Ram Kantha Makaju Shrestha (Vice Chancellor) ในโอกาสที่เดินทางมาเยือนมหาวิทยาลัยมหิดล ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ – 4 มีนาคม 2560 เพื่อหารือความร่วมมือด้านการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษากับมหาวิทยาลัยมหิดล โดยมี ศาสตราจารย์ คลินิก นพ. อุดม คชินทร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย ศาสตราจารย์ ดร. พญ. พัชรีย์ เลิศฤทธิ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย รศ. ดร. นภเรณู สัจจรักษ์ ธีระฐิติ รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และข่าวประชาสัมพันธ์ บัณฑิตวิทยาลัย และคณะผู้บริหารจากส่วนงานต่าง ๆ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับ ณ ห้องจัดเลี้ยง 327 ชั้น 3 อาคารศูนย์การเรียนรู้ MLC มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

บัณฑิตวิทยาลัย ต้อนรับคณะผู้บริหาร Kathmandu University ประเทศ Nepal

บัณฑิตวิทยาลัย ต้อนรับคณะผู้บริหาร Kathmandu University ประเทศ Nepal