วันจันทร์ที่   27   กันยายน   พ.ศ. 2564

โครงการ เมล็ดพันธุ์รุ่นใหม่ 2560

โครงการ เมล็ดพันธุ์รุ่นใหม่ 2560

โครงการ เมล็ดพันธุ์รุ่นใหม่ 2560

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2560 สภานักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการ เมล็ดพันธุ์รุ่นใหม่ 2560 ณ ห้องประชุม 408 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา เพื่อให้นักศึกษาบัณฑิตศึกษา เข้าใจบทบาทของคณะกรรมาธิการสภานักศึกษาและคณะกรรมการองค์การนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล และเพื่อสร้างเครือข่ายนักศึกษาในระดับบัณฑิตวิทยาลัยที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม กิจกรรมภายในงานจัดให้มี กิจกรรมนันทนากร การละลายพฤติกรรม และการแนะนำบทบาทหน้าที่ขององค์การฯและสภานักศึกษาฯ

โครงการ เมล็ดพันธุ์รุ่นใหม่ 2560

โครงการ เมล็ดพันธุ์รุ่นใหม่ 2560