วันจันทร์ที่   27   กันยายน   พ.ศ. 2564

งาน Mahidol University International Night 2016

งาน Mahidol University International Night 2016

งาน Mahidol University International Night 2016

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 บัณฑิตวิทยาลัย นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร. นภเรณู สัจจรักษ์ ธีระฐิติ รองคณบดีฝ่าวิเทศสัมพันธ์และข่าวประชาสัมพันธ์ และเจ้าหน้าที่บัณฑิตวิทยาลัย เข้าร่วมปฏิบัติงานฝ่ายต้อนรับและลงทะเบียน ในงาน Mahidol University International Night 2016 ณ อาคารสิริวิทยา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดยมี ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์อุดม คชินทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานเปิดงาน ภายในงานได้จัดกิจกรรมที่น่าสนใจ เช่น การแสดงของนักศึกษา การประกวด Mr. & Ms. Mahidol University International Night ซึ่งในปีนี้ Mr. Sadeep Medhasi นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ และ Miss Nattira Sukboon นักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ ได้รับคัดเลือกเป็น Mr. & Ms. Mahidol University International Night 2016 บรรยายกาศภายในงานเป็นไปด้วยความสุข

งาน Mahidol University International Night 2016

งาน Mahidol University International Night 2016