วันจันทร์ที่   27   กันยายน   พ.ศ. 2564

ค่ายอาสาสร้างเสริมสุขภาพและจินตภาพแด่น้องและชุมชน

ค่ายอาสาสร้างเสริมสุขภาพและจินตภาพแด่น้องและชุมชน

ค่ายอาสาสร้างเสริมสุขภาพและจินตภาพแด่น้องและชุมชน

วันที่ 10 -12 กุมภาพันธ์ 2560 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการ ค่ายอาสาสร้างเสริมสุขภาพและจินตภาพแด่น้องและชุมชน ภายใต้โครงการกิจกรรม Soft Skills : ทักษะด้านการเป็นผู้นำ ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสหธนาคารกรุงเทพ อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาบัณฑิตศึกษา ได้บำเพ็ญประโยชน์ โดยนำความรู้ที่ได้ศึกษา มาพัฒนาและช่วยเหลือสังคมและชุมชน อีกทั้งเพื่อเกิดการเรียนรู้ที่เป็นประโยชน์แก่โรงเรียนและชุมชนในด้านต่างๆ พร้อมนี้ได้เรียนรู้การทำงาน การใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่น และสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดล และชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัย

ค่ายอาสาสร้างเสริมสุขภาพและจินตภาพแด่น้องและชุมชน

ค่ายอาสาสร้างเสริมสุขภาพและจินตภาพแด่น้องและชุมชน

โครงการค่ายอาสาฯ นำโดย ผศ.สมศรี ดาวฉาย ผศ. ดร. จงดี โตอิ้ม และ ผศ.ดร. วัจนันท์ มัตติทานนท์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ อาจารย์ที่ปรึกษาด้านกิจกรรมนักศึกษา ดร. สุภาพร จตุรภัทร หัวหน้างานกิจการนักศึกษา พร้อมเจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ได้เข้าร่วมพัฒนาสร้างเสริมสุขภาพให้แก่ชาวบ้านในชุมชนสังขละบุรี เช่น การให้บริการตรวจสุขภาพ การให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแล การปฏิบัติตัวทางด้านสุขภาพอนามัย การปฐมพยาบาลเบื้องต้น กิจกรรมสันทนาการด้านวิทยาศาสตร์ กิจกรรมกีฬาเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์สำหรับน้องๆ ได้แก่ วิ่งเปี้ยว ตีปิ๊บ เหยียบลูกโปร่ง โยนลูกบอลลงตะกร้า ชักเย่อ วิ่ง 3 ขาแจก โครงการค่ายอาสาฯ มี ผู้อำนวยการโรงเรียน ครู นักเรียน และชาวบ้านในชุมชนสังขละให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรม