วันอังคารที่   28   กันยายน   พ.ศ. 2564

อบรม เทคนิคการเขียนหนังสือราชการ หนังสือโต้ตอบ

อบรม เทคนิคการเขียนหนังสือราชการ หนังสือโต้ตอบ

อบรม เทคนิคการเขียนหนังสือราชการ หนังสือโต้ตอบ

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ และ วันที่ 1 มีนาคม 2560 บัณฑิตวิทยาลัย จัดอบรม เทคนิคการเขียนหนังสือราชการ หนังสือโต้ตอบ ณ ห้องประชุม 408 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา เพื่อให้บุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย มีความรู้ ความเข้าใจในหลักการเขียน หนังสือราชการ หนังสือโต้ตอบต่าง ๆ และการจดบันทึกรายงานการประชุมที่ถูกต้อง และสามารถนำความรู้ที่ได้รับมาปรับประยุกต์ ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ วิทยากรบรรยายความรู้ และฝึกปฏิบัติ โดย รศ. นภาลัย สุวรรณธาดา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และ อาจารย์ชมพร เพชรอนันต์กุล ผู้อำนวยการสถาบันสุนทรภู่ โดยมี ผศ.ดร.เอื้อมพร มัชฌิมวงศ์ รองคณบดีฝ่ายแผนและการคลัง เป็นประธานพิธีเปิดอบรมฯ

อบรม เทคนิคการเขียนหนังสือราชการ หนังสือโต้ตอบ

อบรม เทคนิคการเขียนหนังสือราชการ หนังสือโต้ตอบ